Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

22:12
5245 7237
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaflesz flesz
22:12
2454 a7ab 500
Reposted fromSEEiK SEEiK viaflesz flesz
22:10
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viablackmoth7 blackmoth7
22:10
9818 ee4d
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
22:04
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viakarmacoma karmacoma
22:03

Self-love is a good thing but self-awareness is more important. You need to once in a while go ‘Uh, I’m kind of an asshole.

— Louis C.K.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viakarmacoma karmacoma
22:03
21:03
relationship status: slept with laundry I was too lazy to fold
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viakarmacoma karmacoma
21:02
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:02
21:02
5613 0a88 500
Reposted fromnutt nutt viablackmoth7 blackmoth7
21:01
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viameovv meovv
21:00
3992 f158

to ja😂😂

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viarawwwr rawwwr
20:59
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viapyotrus pyotrus
20:59

And I felt... nothing. Just nothing. And it spread, it spread everywhere in me, this nothing, until I couldn't feel anything anymore.  I was just this dark, empty black hole. And I tried to fill it up, I tried to fill me back up (...) and I felt nothing. And then I tried to mourn at the wake and I felt nothing, and so I drank and I drank, and nothing worked. I couldn't feel anything.  After I touched her skin, I couldn't feel... anything. And then we're in the basement and the lights go out. And I can't see. And I can't feel. And I'm just... I'm just floating in this ocean of nothing, and I wonder if this is it, if this is what death is, just out there in the darkness, just darkness and numbness and alone, and I wondered if that's what she felt (...) and it's just numb and nothing and alone. What if that's what it is for all of us when the time comes?

— Theo from The Haunting of Hill House
Reposted fromeredvareth eredvareth viapyotrus pyotrus
20:57
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
20:57
20:53
Reposted fromdreamadream dreamadream vialabellavita labellavita
20:52
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viakarmacoma karmacoma
20:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl