Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

09:40
9293 159a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutkapa outkapa
09:37
1006 dad0 500
Reposted fromparisskin parisskin viabandleader bandleader

December 02 2016

21:11
1767 ccff
Reposted fromkarmacoma karmacoma
21:11
13:35
"I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?"

— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaabeille abeille
13:34
1395 403c 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viakapitandziwny kapitandziwny
13:27
0129 5602 500
13:25
0337 8608 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianorth north
13:25
Jakie to szczęście,
że masz ich pod ręką aż tyle:

ten brak i tamten. I jeszcze te zawody,
niezawodne zawody ze strony rzeczywistości.
Nieudany wiersz, niezrealizowane życzenie
noworoczne, kolejna rozmowa,
z której nic nie wynika.

Podróż, w którą nie ruszasz, kolacja,
której nie jesz, dłoń, której ktoś ku tobie
nie wyciąga.

Słońce świeci nie tym blaskiem,
wino ma nie ten smak, ciało nie przystaje
ani do innych ciał, ani do samego
siebie.

Co za szczęście,
tyle nieszczęść pod ręką

i pod rękę z cudowną pewnością,
że za chwilę będą kolejne.
— Marcin Orliński "Nieszczęścia"
13:24
1049 d850 500
Reposted fromrol rol
13:23
Związki między ludźmi zaczy­nają się od nieśmiałego, lękli­wego użycia wiel­kich słów, co do których ma­my nadzieję, że już wkrótce będą pasować. 
— Jonathan Carroll
Reposted frommadeliine madeliine viagdziejestola gdziejestola
13:23
3707 ac07
claude monet
13:22
9017 944c 500
Reposted fromsiara siara viaunmadebeds unmadebeds

December 01 2016

16:28
8179 6b0c 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
16:27
4826 1acf 500
16:27
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viasardoniczna sardoniczna
16:19
3888 37a9 500

writingwhilehuman:

coolthingoftheday:

An agate stone that looks like a window to the ocean.

Holy shit I thought it was a painting

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viapoppyseed poppyseed
16:17
  Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— N. Kleinbaum "Stowarzyszenie umarłych poetów
Reposted fromSowaSowa SowaSowa
13:41
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
13:41
1896 3c0a 500
Reposted fromhalfjohn halfjohn viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl