Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

17:37
9550 dc50 500
Marcel Proust, Dni lektury (w: M.P. Markowski, Słońce, możliwość, radość)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

June 10 2019

13:25
9498 ab70
Reposted fromrapsodia rapsodia viafajnychnielubie fajnychnielubie
13:25
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw viabezimienna23 bezimienna23

June 09 2019

11:46
0331 e428
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
11:05
1672 db03

László Moholy-Nagy - 7 A. M. New Year’s Morning, circa 1930

11:04

asongofjonanddanaerys:

orientaltiger:

The first innovative bicycle path in the Netherlands will be paved with light stones that will charge during the day and emit light during the evening. The path will run by the home that Vincent van Gogh lived in from 1883-5

THESE NEED TO BE EVERYWHERE

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viakarmacoma karmacoma
11:03
3850 a300
Reposted fromEtnigos Etnigos viakarmacoma karmacoma
11:03
9579 2047 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakarmacoma karmacoma
11:03
4663 b398
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viakarmacoma karmacoma

June 08 2019

20:34
9063 98d1
Reposted fromEtnigos Etnigos viakapitandziwny kapitandziwny
20:33
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viameovv meovv
20:32
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viablackmoth7 blackmoth7
20:32
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viablackmoth7 blackmoth7
20:28
0841 1594 500
Reposted fromthetemple thetemple viasober sober

June 04 2019

19:59
4655 3606 500

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice viarawwwr rawwwr
19:57
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viarawwwr rawwwr
19:57
5694 2f81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarawwwr rawwwr
19:56
5579 5864 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianaturalginger naturalginger
19:53

klefable:

"this reminded me of you" is the cutest thing. like i dont care if its a song or a photo or a youtube video i will be excited

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
19:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl