Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

22:32
1612 966b 500
Reposted fromseaweed seaweed viamagdenvja magdenvja
22:31
0817 13d9 500
Reposted fromsoftboi softboi viamagdenvja magdenvja
22:28
0702 b639 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viadotkliwie dotkliwie
19:37
6350 8e83
Reposted fromEtnigos Etnigos viakarmacoma karmacoma

August 28 2019

20:26
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931
Reposted fromSpetana Spetana
20:26
0570 cf85 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viainvisibile invisibile
20:23
20:21
20:20
6586 269f 500
Reposted fromsoftboi softboi viainvisibile invisibile
20:19
20:19
20:18
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainvisibile invisibile
20:17
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibile invisibile
20:17
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
20:16
6669 b28a
Reposted fromamelia amelia viainvisibile invisibile
20:16
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viainvisibile invisibile
20:11
7947 d764 500
Reposted fromsoftboi softboi viainvisibile invisibile
19:47
Co mam mówić, [...] czego ty ode mnie oczekujesz? Przecież jestem tak banalna, że aż typowa, nic się nie dzieje, jestem nigdzie i wszędzie, zawsze i nigdy. Kiedyś byłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydawało, a teraz jestem mniej. Teraz tylko trwam, nie wierząc i nie oczekując.
— Marta Fox, "Ocalenie"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viainvisibile invisibile
19:47
19:45
3465 2e89 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainvisibile invisibile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl